گوگرد گرانوله معدنی

 

   فواید کلی

  علاوه بر داشتن خواص پودرگوگرد معدنی برای کشاورزی سهولت بیشتری در مصرف دارد.

  بصورت دست پاش و یا دستگاه کود پاش قابل استفاده است.

  همچنین دارای کد ثبت کودی برای فروش در فروشگاههای سم و گود است.دیدگاه های کاربران : (0)