گوگرد بنتونیتی معدنی

 

  فواید کلی

  رفع شوری خاک

کاهش پی اچ خاک و اسیدی کردن آن

  کمک به جذب عناصر میکرو

  مبارزه ارگانیک با آفاتدیدگاه های کاربران : (0)